KASA NA LUZ - REGULAMIN

i

Autor: Radio SuperNova KASA NA LUZ - REGULAMIN

KASA NA LUZ - REGULAMIN

2019-09-15 13:50

Przedstawiamy Wam regulamin zabawy KASA NA LUZ w Radiu SuperNova.

Regulamin Konkursu Radia SuperNova „Kasa na luz od SuperNova”(dalej: Regulamin)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: „Kasa na luz od SuperNova” rozgrywanego na antenie Radia SuperNova, zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”.
 • 1.2 Organizatorem Konkursu jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 25.070.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych), zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem".
 • 1.3 Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 • 1.4 Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających obywatelstwo polskie. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru Radia SuperNova.
 • 1.5 Regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.
 • 1.6 Konkurs jest realizowany w dni robocze od poniedziałku do piątku od dnia 20.09.2021 r. do 29.10.2021 r. w godzinach 9:00 - 17:00.
 • 1.7 W każdym dniu trwania Konkursu odbędą się 3 (trzy) edycje podczas których wyłonionych zostanie 3 (trzech) zwycięzców.
 • 1.8 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na emisję i reemisje wejścia konkursowego z jego udziałem na antenie radia SuperNova w dowolnym czasie, publiczne ujawnienie jego imienia i miejscowości zamieszkania oraz emisję jego głosu na antenie oraz upublicznienie wizerunku podczas Konkursu i jego promocji Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenie o którym mowa w pkt. 3.3 Regulaminu) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: promocja@radiosupernova.pl.
 • 1.9 Uczestnik poprzez podjęcie działania zmierzającego do wzięcia udziału w Konkursie tj. wysłanie zadania konkursowego wskazanego w pkt. 3.3. wyraża zgodę na treść Regulaminu oraz przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z pkt. 6 Regulaminu.

2. Nagrody

 • 2.1 Zwycięzca każdej edycji Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie równej wartości wskazanej w Zgłoszeniu Konkursowym. Maksymalna wartość nagrody pieniężnej wynosi 1 000 zł brutto.
 • 2.2 Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego
 • 2.3 Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do podania wszystkich danych osobowych, teleadresowych oraz numeru rachunku bankowego niezbędnych do odbioru/wysyłki nagrody.
 • 2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.
 • 2.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego nagrody.
 • 2.8 O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzca każdej edycji Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.
 • 2.9 Gdy Komisja konkursowa, na podstawie pkt. 2.1. zdecyduje o przyznaniu Zwycięzcy nagrody, nagroda pieniężna wpłacana jest przelewem na numer konta podany przez Zwycięzcę w specjalnym oświadczeniu lub mailu przesłanym na adres wskazany przez Organizatora.
 • 2.10 Wszystkie nagrody pozostają własnością Organizatora do momentu przekazania ich odpowiednio Zwycięzcy każdej edycji Konkursu.

3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 • 3.1 Ogólne zasady Konkursu podawane są w programie Radia SuperNova i w zwiastunach promocyjnych Konkursu emitowanych na antenie Radia SuperNova oraz na stronie internetowej www.radiosupernova.pl.
 • 3.2 W tygodniu trwania Konkursu odbędzie się piętnaście edycji Konkursu– zostaną one rozegrane od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 - 17:00 (3 edycje każdego dnia konkursowego) na antenie Radia SuperNova. W każdej edycji Konkursu odbywa się antenowe wejście konkursowe z uczestnikami Konkursu emitowane na antenie Radia SuperNova.
 • 3.3 W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w czasie trwania danej edycji Konkursu:

a) dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez wysłanie wiadomości tekstowej (sms) na numer telefonu: 726 826 826 (koszt według stawki operatora). Zgłoszenie powinno zawierać wyłącznie odpowiedź na pytanie: „Kombinujesz, jak wyluzować po pracy? Robisz już plany na wieczór albo na weekend? Daj nam znać, co wymyśliłeś i ile potrzebujesz kasy i uzasadnij dlaczego to Tobie powinniśmy opłacić marzenia” (dalej zwane: „Zadanie Konkursowe”).

 • 3.4. W każdej edycji konkursu Komisja Konkursowa wybiera 3 (trzech) autorów najciekawszych zgłoszeń spośród zgłoszeń, o których mowa w pkt 3.3 zwanych dalej „Finalistami”, oceniając kreatywność odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Spośród Finalistów prowadzący program wybierają 1 (jedną) osobę, która bierze udział w antenowym wejściu finałowym realizowanym na żywo w Radiu SuperNova.
 • 3.5. Po wyborze przez komisje konkursową zgodnie z pkt 3.4 osoby, która weźmie udział w antenowym wejściu finałowym, Organizator łączy się telefonicznie z wybraną osobą. Uczestnik ten zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne od Organizatora. Próba uzyskania połączenia z każdym podejmowana jest maksymalnie dwukrotnie (każda próba trwa do 5 sygnałów) a w przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy przed wejściem na antenę Radia SuperNova, próba ponownego połączenia podejmowana jest tylko raz (próba taka trwa do 5 sygnałów). Jeżeli pomimo podjęcia prób połączenia lub ponownego połączenia nie zostanie nawiązane połączenie z danym Finalistą, to traci on szansę na pojawienie się na antenie w wejściu finałowym Konkursu, a także na szansę przyznania mu nagrody w Konkursie. W takim przypadku komisja konkursowa wybierze spośród pozostałych poprawnych zgłoszeń kolejne zgłoszenie najciekawsze w jej ocenie. Taką procedurę stosuje się do momentu skutecznego przeprowadzenia antenowego wejścia finałowego i tym samym rozstrzygnięcia Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy Konkursu.
 • 3.6 Podczas antenowego wejścia finałowego prowadzący program w krótkiej rozmowie przedstawia wybranego przez Komisję konkursową uczestnika. Uczestnik ten zobowiązany jest opowiedzieć na antenie o swojej odpowiedzi na pytanie, które zamieścił w zgłoszeniu do Konkursu po czym prowadzący ogłasza go zwycięzcą Konkursu.
 • 3.7 Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać więcej niż jeden raz.
 • 3.8 Dane zwycięzcy edycji wpisywane są do metryczki konkursowej. Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych osobowych koniecznych dla celów przekazania nagrody.
 • 3.9 Nagrodzone zgłoszenia mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Konkursu wskazanej w pkt. 1.1..
 • 3.10 Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora przed lub po wskazanym czasie trwania Konkursu nie będą uwzględniane w Konkursie.
 • 3.11 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący: Anna Wróblewska Wiceprzewodniczący: Agnieszka Tomczyk Członek komisji: Anna Paluszek

 • 3.12. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.3. oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do Zadania Konkursowego. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem Zadania Konkursowego oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania pracy w Internecie i jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego przez Organizatora na polach eksploatacji niezbędnych do opublikowania Zadania Konkursowego w Internecie.
 • 3.13. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do pracy i wizerunków, w związku z korzystaniem z Zadania Konkursowego, w sposób wskazany w Regulaminie.
 • 3.14. Nadesłanie Zadania Konkursowego jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi licencji niewyłącznej do nieograniczonego korzystania i rozporządzania przesłanej w ramach zgłoszenia Zadania Konkursowego na cały okres trwania Konkursu. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Zadania Konkursowego tj. w szczególności przeróbek i adaptacji. Udzielenie Organizatorowi licencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą przesłania zgłoszenia do udziału w Konkursie.
 • 3.15. Licencja o której mowa w pkt. 3.14 powyżej dotyczy wykorzystania Zadania Konkursowego w całości, jak i we fragmentach, w kraju i poza jego granicami i obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności publikację w Internecie.
 • 3.16. Organizator ma prawo usunąć Zadania Konkursowego, które zawierać będą treści obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/ rasę/ narodowość/język/ religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/ dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich/ Organizatora, zdjęcia obraźliwe/ wulgarne/ zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.
 • 3.17 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla autorów Prac konkursowych zgłoszonych w Konkursie.

4. Ograniczenie uczestnictwa w Konkursie

 • 4.1 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy spółek grupy ZPR S.A. oraz Fundatora.
 • 4.2 Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.
 • 4.3 Uczestnikami Konkursu muszą być osoby pełnoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 18).
 • 4.4 Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w Regulaminie.

5. Postępowanie reklamacyjne

 • 5.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać Organizatorowi pisemnie na adres: Time S.A., ul. Jubilerska 10, Warszawa 04-190, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.
 • 5.2 W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
 • 5.3 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Postanowienia końcowe. Ochrona danych osobowych.

 • 6.1 Pełna treść Regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie www.radiosupernova.pl w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.
 • 6.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.
 • 6.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
 • 6.4 Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
 • 6.5 Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A., ul. Jubilerska 10, 04 – 190 Warszawa lub przez email: iod@grupazpr.pl
 • 6.6 Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Uczestnik Konkursu może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A., ul. Jubilerska 10, 04 – 190 Warszawa lub przez email: iod@grupazpr.pl
 • 6.7 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Zwycięzców. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w celu przekazania im nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda, którą wyraża Uczestnik poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do Organizatora Zadania konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie Zwycięzcą Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa. Jeżeli przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Zwycięzców także aby wypełnić ciążące na nim obowiązki wynikające z przepisów prawa.
 • 6.8 Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie Uczestnik złoży reklamację, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu zarejestrowania oraz rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności weryfikacji zgłoszenia Uczestnika oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 • 6.9 Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w czasie trwania Konkursu, a także przez okres, w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia reklamacji, tj. do 3 miesięcy od zakończenia konkursu. Organizator przestanie przetwarzać dane wcześniej jeżeli Uczestnik wycofa zgodę na ich przetwarzanie wysyłając taki wniosek na adres promocja@radiosupernova.pl. W związku z wydaniem nagrody Zwycięzcy Konkursu, dane osobowe Zwycięzcy będą znajdować się w dokumentacji podatkowej a Organizator będzie je przechowywał do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.
 • 6.10 Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestników Konkursu dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT lub usług telekomunikacyjnych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z poleceniami Organizatora.
 • 6.11 W związku z wygraniem przez Zwycięzcę Konkursu Nagrody, Organizator przekaże dane Zwycięzcy podmiotowi dokonującemu przelewów pieniężnych.
 • 6.12 Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).
 • 6.13 Uczestnik Konkursu ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, c. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, e. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku gdy Organizator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. f. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłała dane Uczestnika do innego administratora. Jednakże Organizator prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe. Aby Skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem lub z  inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 6.5 i 6.6 powyżej.

 • 6.14 Do momentu zakończenia Konkursu, każdy Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: iod@grupazpr.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użył w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • 6.15 Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 6.16 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.

Warszawa, 14.09.2021