REGULAMIN ZABAWY PAŃŚTWA, MIASTA

2021-03-07 7:25

Regulamin Konkursu Radia SuperNova „Państwa, miasta”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE1.1 Regulamin określa warunki konkursu: „Państwa, miasta” rozgrywanego na antenie Radia SuperNova, zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U. Nr 16,poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”.

1.2 Organizatorem Konkursu jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10,zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS0000295857, NIP: 526-10-04-620, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości19.366.667,00 zł (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu „Organizatorem").

1.3 Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

1.4 Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających obywatelstwo polskie. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru Radia SuperNova.

1.5 Regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników, dalej jako: „Regulamin”.

1.6 Konkurs jest realizowany w dni robocze od poniedziałku do piątku od dnia 28.11.2022 r. do 31.03.2023 r. w godzinach 6:00 - 9:00.

1.7 W każdym dniu trwania Konkursu odbędzie się 1 (jedna) edycja podczas której wyłoniony zostanie 1 (jeden) zwycięzca.

1.8 Każdy Uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na emisję i reemisje wejścia konkursowego z jego udziałem na antenie Radia SuperNova w dowolnym czasie, publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz głosu i wizerunku podczas Konkursu i jego promocji, a także na publiczne ujawnienie, w tym zamieszczenie na stronie www.radiosupernova.pl jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania podczas Konkursu, jego promocji, ogłaszania wyników.

1.9 Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.3) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.

2. NAGRODY

2.1 Zwycięzca każdej edycji Konkursu otrzyma główną nagrodę rzeczową o wartości nie przekraczającej 300 zł brutto. (słownie: trzysta złotych). Nagroda główna prezentowana jest w programie Radia SuperNova w porannej audycji w zwiastunach/ zapowiedziach promocyjnych Konkursu/ emitowanych na antenie Radia SuperNova oraz na stronie internetowej www.radiosupernova.pl. Nagroda zależy od aktualnego stanu rzeczy u Fundatora,o wartości 300 zł brutto.

2.2 Organizator zastrzega, że w trakcie trwania Konkursu mogą zostać przez niego ufundowane nagrody pocieszenia o wartości nieprzekraczającej 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych) –przyznanie każdej takiej nagrody zależy od decyzji komisji konkursowej. Na zasady rozdania ewentualnych nagród pocieszenia każdy z uczestników przystępując do Konkursu, wyraża zgodę.

2.2.1 Nagroda pocieszenia przyznawana jest osobie, która zajęła 2 miejsce w konkursie (tzn.osoba, która udzieliła mniej poprawnych odpowiedzi niż zwycięzca). Nagroda pocieszenia jest przyznawana w liczbie 1 szt. na edycję konkursu.

2.3 Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do podania wszystkich danych osobowych i teleadresowych niezbędnych do odbioru/wysyłki nagrody.

2.4 Nagrody, o których mowa w ust. 2.1 i 2.2 będą przesyłane przez Organizatora kurierem lub pocztą w terminie 21 dni od dnia wygranej w Konkursie. Uczestnik, który zgłosi chęć odbioru osobistego nagrody, będzie mógł ją odebrać w siedzibie Organizatora najpóźniej do 30 dni od dnia wygranej.

2.5 Uczestnik, który nie odbierze nagrody w terminie określonym w pkt. 2.4 traci prawo do tej nagrody. Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.

2.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nie odebranie którejkolwiek nagrody z przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.

2.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiające kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród/nagrody.

2.8 O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzca każdej edycji Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Ogólne zasady Konkursu podawane są w programie Radia SuperNova i w zwiastunach promocyjnych Konkursu emitowanych na antenie Radia SuperNova oraz na stronie internetowej www.radiosupernova.pl.

3.2 W tygodniu trwania Konkursu odbędzie się pięć edycji Konkursu – zostaną one rozegrane od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.00-9.00 w porannym programie Radia SuperNova. W każdej edycji Konkursu odbywa się antenowe wejście konkursowe z uczestnikami Konkursu emitowane na antenie Radia SuperNova. Podczas każdej edycji Konkursu do wejścia antenowego może zostać dopuszczonych 2 Uczestników. W każdej edycji konkursu wyłoniony zostaje tylko jeden Zwycięzca.Aby dokonać zgłoszenia do Konkursu, należy wysłać wiadomość tekstową (sms) na numer telefonu: 726 826 826 (koszt według stawki operatora). Zgłoszenie powinno zawierać wyłącznie odpowiedź na pytanie:Dlaczego to właśnie Ty powinieneś brać udział w konkursie? (dalej zwane: „Zadanie Konkursowe”)Uczestnik zobowiązany jest posiadać pełnię praw do tekstu przesłanego do Konkursu.

3.3.2 W każdej edycji Konkursu Komisja Konkursowa wybiera 3 (trzech) autorów najciekawszych zgłoszeń spośród zgłoszeń, o których mowa w pkt

3.3 zwanych dalej „Kandydatami”,oceniając kreatywność odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Spośród Kandydatów prowadzący program wybiera 2 (dwie) osoby zwanych dalej „Uczestnikami”, które biorą udział w antenowym wejściu finałowym realizowanym na żywo w Radiu SuperNova. W trakcie połączenia telefonicznego członek Komisji Konkursowej zadaje każdemu z Kandydatów pytania dotyczące szeroko pojętych zagadnień z zakresu kultury i stylu życia po czym wybiera dwóch uczestników w jego ocenie najciekawszych, najbardziej otwartych i rozmownych. Tak wybrane osoby zwane dalej „Uczestnikiem” wezmą udział w antenowym wejściu realizowanym na żywo, w porannym programie na antenie Radia SuperNova.3.4 Po wyborze przez Komisje Konkursową zgodnie z pkt

3.4 osób, która wezmą udział w antenowym wejściu konkursowym, Organizator ponownie łączy się telefonicznie z wybranymi osobami. Uczestnicy zobowiązani są odebrać połączenie telefoniczne od Organizatora. Próba uzyskania połączenia z Uczestnikiem podejmowana jest maksymalnie dwukrotnie (każda próba trwa do 5 sygnałów) a w przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy przed wejściem na antenę Radia SuperNova, próba ponownego połączenia podejmowana jest tylko raz (próba taka trwa do5 sygnałów). Jeżeli pomimo podjęcia prób połączenia lub ponownego połączenia nie zostanie nawiązane połączenie z danym uczestnikiem, to Uczestnik ten traci szansę na pojawienie się na antenie w wejściu finałowym danej edycji Konkursu, a także na szansę przyznania mu nagrody w Konkursie. W takim przypadku Komisja Konkursowa wybierze spośród pozostałych poprawnych zgłoszeń kolejnego Uczestnika zgodnie z pkt 3.4. Taką procedurę stosuje się do momentu skutecznego wyłonienia Kandydatów. Do każdej edycji konkursu wybieranych jest dwóch słuchaczy.

3.5 Podczas antenowego wejścia konkursowego prowadzący program (członek Komisji Konkursowej) dla każdego z dwóch Uczestników wybiera literę po czym w czasie trzydziestu sekund czyta kategorie - jak w tradycyjnej grze „Państwa miasta”. Zadaniem Uczestnika jest podanie wyrazów rozpoczynających się na wybraną literę w każdej z kategorii. Uczestnik ma trzydzieści sekundy na udzielenie jak największej liczby poprawnych odpowiedzi. Po udzieleniu odpowiedzi obu Uczestników prowadzący program ogłasza Zwycięzcę danej edycji Konkursu -tego Uczestnika który uzyskał więcej poprawnych odpowiedzi.

3.6 W przypadku, gdy Uczestnicy udzielą tylu samych poprawnych odpowiedzi prowadzący ogłasza dogrywkę. W dogrywce prowadzący wybiera literę dla obu Uczestników, następnie podaje jedną kategorię. Uczestnik który jako pierwszy poda poprawną odpowiedź wygrywa.

3.7 Zgłoszenia do danej edycji Konkursu jedna osoba może dokonać nie więcej niż jeden raz.

3.8 Dane Zwycięzcy edycji wpisywane są do metryczki konkursowej. Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych osobowych koniecznych dla celów przekazania nagrody.

3.9 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący: Jakub Adamiak

Wiceprzewodniczący: Agnieszka Tomczyk

Członek komisji: Paweł Bogaj

dalej jako „Komisja Konkursowa”.

3.10Komisja Konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia konkursu z niniejszym regulaminem.

3.11 Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.3. oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do Zadania Konkursowego. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem Zadania Konkursowego oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania pracy w Internecie i jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego przez Organizatora na polach eksploatacji niezbędnych do opublikowania Zadania Konkursowego w Internecie.

3.12 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do pracy i wizerunków, w związku z korzystaniem z Zadania Konkursowego, w sposób wskazany w Regulaminie.

3.13 Nadesłanie Zadania Konkursowego jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi licencji nie wyłącznej do nieograniczonego korzystania i rozporządzania przesłanej w ramach zgłoszenia Zadania Konkursowego na cały okres trwania Konkursu. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Zadania Konkursowego tj. w szczególności przeróbek i adaptacji. Udzielenie Organizatorowi licencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą przesłania zgłoszenia do udziału w Konkursie.

3.14 Licencja o której mowa w pkt. 3.13 powyżej dotyczy wykorzystania Zadania Konkursowego w całości, jak i we fragmentach, w kraju i poza jego granicami i obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności publikację w Internecie.

3.15 Organizator ma prawo usunąć Zadania Konkursowego, które zawierać będą treści obraźliwe,niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/ rasę/ narodowość/ język/religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/ dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich/Organizatora, zdjęcia obraźliwe/ wulgarne/ zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.

3.16Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla autorów Prac konkursowych zgłoszonych w Konkursie.

4. OGRANICZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy grupy kapitałowej ZPR S.A.

4.2 Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.

4.3 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 13), jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w Konkursie i ewentualne odebranie w nim nagród.

4.4. Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również osób, które w przeciągu ostatnich trzech miesięcy - 90 (dziewięćdziesiąt) dni - zostały laureatami Konkursów na antenie Radia SuperNova (liczy się data ostatniego wygrania).

4.5 Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie i dokonała zgłoszenia do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać Organizatorowi pisemnie na adres: Time S.A., ul. Jubilerska 10, Warszawa 04-190, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię,nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.

5.2 W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

5.3 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.6. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

6.1.Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania zgłoszenia oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do Pracy Konkursowej. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem Pracy Konkursowej oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów,współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,niezbędnymi do opublikowania pracy w Internecie oraz prasie i jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z nadesłanej Pracy Konkursowej przez Organizatora na polach eksploatacji niezbędnych do opublikowania Pracy Konkursowej w Internecie oraz prasie

.6.2.W przypadku, gdyby Praca Konkursowa przedstawiała wizerunki osób trzecich, Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że posiada zgody wszystkich osób przedstawionych w Pracy Konkursowej, bądź w przypadku osób niepełnoletnich – zgody wszystkich opiekunów prawnychna wykorzystanie wizerunku osób przedstawionych w Pracy Konkursowej.

6.3.Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Pracy Konkursowej, które zostały przez tego Uczestnika zgłoszone do udziału w Konkursie jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem pracy w Internecie oraz prasie w szczególności do poniesienia opłat za ich zamieszczenie i udostępnienie w Internecie oraz prasie na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

6.4.W przypadku, gdy w ramach zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w Internecie oraz prasie.

6.5.Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do pracy i wizerunków.

6.6.Nadesłanie Prac Konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rzecz Organizatora na nie odwołalne i nieodpłatne wykorzystywanie wizerunków osób przedstawionych na przesłanych Pracach Konkursowych oraz do wielokrotnego ich wykorzystywania, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych Prac Konkursowych na łamach wszystkich wydawnictw, a w szczególności serwisów internetowych oraz prasy wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora.66.7.Nadesłanie prac Konkursowych jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi licencji nie wyłącznej do nieograniczonego korzystania i rozporządzania przesłanej w ramach zgłoszenia Pracy Konkursowej na cały okres trwania Konkursu i przez okres 3 lat od jego zakończenia.Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy Konkursowej tj. w szczególności przeróbek i adaptacji. Udzielenie Organizatorowi licencji,o której mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą przesłania zgłoszenia do udziału w Konkursie.6.8. Licencja o której mowa w pkt.

6.7. powyżej dotyczy wykorzystania Prac Konkursowych, w całości, jak i we fragmentach, w kraju i poza jego granicami i obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  w szczególności publikację w prasie oraz Internecie.

6.9.Uczestnik dokonujący zgłoszenia do Konkursu upoważnia Organizatora do udzielenia sublicencji w zakresie praw określonych w ust. 6.5-6.7, oraz do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz do wprowadzania zmian w Pracy Konkursowej, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się do nie wykonywania swych autorskich praw osobistych w sposób naruszający uzasadnione interesy Organizatora. W szczególności, autor Pracy Konkursowej zobowiązuje się,iż bez pisemnej zgody Organizatora nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa Pracy Konkursowej, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej.

6.10. Nadesłanie Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi w formie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji w wydawanych przez niego w prasie, serwisach internetowych imienia i nazwiska Uczestnika w celu ogłoszenia wyników Konkursu.

6.11. Organizator ma prawo usunąć opublikowane Prace Konkursowe, które zawierać będą treści obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/ rasę/narodowość/ język/ religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/ dobrymi obyczajami,nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich/ Organizatora lub Fundatora, zdjęcia obraźliwe/ wulgarne/ zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.

6.12. Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla autorów Prac konkursowych zgłoszonych w Konkursie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie www.radiosupernova.pl w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.

7.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.

7.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.4 Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

7.5 Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Time S.A., ul. Jubilerska 10, 04 – 190 Warszawa.

7.6 Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mailpromocja@radiosupernova.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail i używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.

7.7 Dane Osobowe Uczestników Konkursu tj. imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, PESEL są zbierane i będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu oraz jego promocji.

7.8 Dane Osobowe Uczestników Konkursu zostaną udostępnione komisji konkursu w celu wyłonienia Zwycięzców.

7.9 Dane Osobowe Zwycięzców Konkursu tj. imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, adres doręczenia Nagrody zostaną udostępnione firmie kurierskiej w celu realizacji dostarczenia Nagrody, o czym każdy Zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową na wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym adres.

7.10 Dane Osobowe Zwycięzców Konkursu tj. imię i nazwisko zostaną opublikowane na Stronie Konkursowej celem ogłoszenia wyników Konkursu.

7.11 Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu i ew. przez okres biegu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą z niego wynikać.

7.12 Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującym i przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.13 W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom Konkursu przysługują następujące prawa: 1) prawo dostępu do danych osobowych, 2) prawo do sprostowania danych osobowych, 3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7.14 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji może prowadzić do wykluczenia Uczestnika z Konkursu przez Organizatora. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie swoich danych w celach związanych z konkursem.7.15 Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Warszawa, 23.11.2023 r.